Školská rada…

 VÝPIS USNESENÍ číslo: 6

ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Otokara Březiny Počátky

ze dne 19.9. 2017

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky (dále jen Školská rada )

dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje :

Výroční zprávu o činnosti školy 2016/2017

(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O. Březiny)

Výroční zprávu o hospodaření

(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O. Březiny)

V Počátkách dne 19.9. 2017

 

 

VÝPIS USNESENÍ  číslo: 5

ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Otokara Březiny Počátky

ze dne 27.9. 2016

 

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky (dále jen Školská rada )

.

dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje :

Výroční zprávu o činnosti školy 2015/2016

(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O. Březiny)

 

 V  Počátkách 27.9. 2016

 

 

 

  VÝPIS USNESENÍ číslo: 4

ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Otokara Březiny Počátky

ze dne 30. 8. 2016

 

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky (dále jen Školská rada )

.

dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje :

Zrušení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola -  základ pro život, vyučován od 1. 9. 2007.

 

Nově schválen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola -  základ pro život, vyučován od 1. 9. 2016.

 (program je uložen u ředitele ZŠ O. Březiny)

bere na vědomí:

Ukončení činnosti členky Školské rady paní Moniky Svobodové, kterou nahradila v této funkci paní Hana Přesličková.

 V  Počátkách 30. 8. 2016

 

 

 

 

 

    

 

 

 VÝPIS USNESENÍ číslo : 3

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

 Školská rada

schvaluje: Výroční zprávu o činnosti školy 2014/ 2015  - (zpráva je uložena u ředitele ZŠ Počátky)

                    Organizační řád školy - školní řád -  (školní řád bude vyvěšen na webových stránkách školy, ve škole bude vyvěšen na přístupném místě v budově)

V Počátkách 4. 11. 2015

 

Vladimíra Doležalová                                                Mgr. Dana Kuklová

zapisovatelka                                                                předsedkyně

 

 

 

VÝPIS USNESENÍ číslo: 2

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

 Školská rada

schvaluje: Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 (zpráva je uložena u ředitele ZŠ Počátky)

bere na vědomí: Informaci o rekonstrukci školní jídelny

V Počátkách dne 21. 5. 2015

 

 

Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana Kuklová

 zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

 

 

 VÝPIS USNESENÍ číslo: 1 

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

ŠKOLSKÉ RADY  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 19.1. 2015

Školská rada při základní škole Otokara Březiny Počátky (dále jen Školská rada)

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

 

zvolila (veřejným hlasováním):

a) předsedkyni                                                      Mgr. Danu Kuklovou

b) místopředsedu                                                  Radka Šindeláře

c) zapisovatelku                                                    Vladimíru Doležalovou

dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.         

schvaluje:                  

Jednací řád Školské rady s účinností dne 1.1. 2015

(jednací řád je uložen u ředitele ZŠ  O. Březiny, předsedkyně, zapisovatelky).

ruší:         

Jednací řád Školské rady s účinností dne 1.1. 2006

bere na vědomí:

Podklady pro jednání Školské rady budou k nahlédnutí u zapisovatelky.

Zabezpečení ZŠ - škola je uzavřena (zamčena) od 8.00 hodin do 11.30 hodin.

V Počátkách dne 20.1. 2015

        Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana  Kuklová

           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

 

 

VÝPIS USNESENÍ číslo: 2

 

schvaluje: Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 (zpráva je uložena u ředitele ZŠ Počátky)

bere na vědomí: Informaci o rekonstrukci školní jídelny

V Počátkách dne 21. 5. 2015

 

 

Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana Kuklová

 zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

 

 

 

 

 JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Čl. 1

Školská rada je zřízena zřizovatelem školy - Městem Počátky podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon). Školská rada je orgán školy umožnující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a  dalším osobám, podílet se na správě školy.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termím schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání navrhuje  předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, školské rady, ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4

Schůze školské rady svolává předseda, případně místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých čenů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání ve školské radě přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivýchčlenů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zpávy o hospodaření školy a při prvním projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednání školské rady pořizuje záznam člen rady pověřený školskou radou. Usnesení školské rady je zveřejňováno na www.zspocatky.cz.

Čl. 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné  zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které školská rada schvaluje. Školská rada uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady. 

Čl. 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

Zřizovací listina školské rady byla schválena usnesením Zastupitelstva města Počátky č. 21/2005 dne 9. září 2005.

 

 V Počátkách 19.1. 2015                                                Mgr.  Dana Kuklová

                                                                                           předsedkyně školské rady

 

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky


Školská rada je zřízena zřizovatelem školy – Městem Počátky podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet na správě školy.


Do Školské rady byli zvoleni:

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků: paní Monika Svobodová, pan Radek Šindelář
  • za pedagogické pracovníky školy: paní Mgr. Dana Kuklová, pan Mgr. Roman Šohaj
  • za zřizovatele školy: pan Mgr. Karel Štefl, paní Vladimíra Doležalová


Na svém zasedání dne 19. 1. 2015 Školská rada zvolila (dle ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb.)

Předsedkyni ………………………………………. Mgr. Danu Kuklovou
Místopředsedu ………………………………....… Radka Šindeláře
Zapisovatelku …………………………………….. Vladimíru Doležalovou


Na základě školského zákona je možné podat ze strany zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků i dalších osob podnět, stížnost či petici v písemné podobě členům školské rady, kteří se v rámci své působnosti budou podáním zabývat.