Řád LVZ…

Součást organizačního řádu školy

LVZ je součástí ŠVP. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího zájezdu, instruktorů, pedagogického dozoru a dodržovat řád ubytovacího zařízení, ve kterém jsou ubytováni.

Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.

Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.

Onemocnění a poranění hlásí žáci instruktorům, dozoru či zdravotníkovi LVZ.

Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.

Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu.

Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího ubytovacího zařízení.

Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou dovoleny.

Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno.

Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném.

Za peníze a cenné předměty si žáci odpovídají sami. Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor lyžárny. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu LVZ.

Případnou škodu na majetku ubytovacího zařízení je třeba ihned nahlásit a hradí ji každý účastník sám.

Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, především dobu budíčku a večerky.

Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům, dozoru či vedoucímu LVZ.

S personálem chaty jednáme zdvořile a služně.

Žáci jsou povinni během výcviku, nočního klidu, společného stravování a zábavy mít vypnutý mobilní telefon. Prosíme též rodiče o dodržování těchto pravidel.

Vhodná doba volání pro rodiče:7:00 – 7:45, 12:30 – 13:30, 17:00 – 18:00, 21:00 – 21:20.

Porušení řádu LVZ se trestá dle kázeňského řádu školy, až vyloučením z dalšího pobytu na LVZ, bez nároku na vrácení zaplacených výloh, po předchozí konzultaci s ředitelem školy. Rodič je v tomto případě povinen si žáka na vlastní náklady odvézt z LVZ domů.