Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Menu

Vnitřní směrnice

Organizační řád školy - řád školní jídelny č.j. ZŠ. Poč. 111/2019

 
Vnitřní směrnice o stravování vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování.
 
Provozovatel: Základní škola Otokara Březiny, Komenského sady 387, Počátky
Adresa provozovny: Školní jídelna při základní škole
IČO:  75000814
DIČ:  CZ 75000814
IZO:  412415285
Vedoucí ŠJ:  Gabriela Straková
Tel.:  561034918
Web:  www.zspocatky.cz
Účet školní jídelny:   217217200/0600

I. Úvodní ustanovení

1. Provoz školní jídelny (dále ŠJ) se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných , ve znění vyhlášky č. 602/2006 a nařízením EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Školní jídelna je povinna informovat všechny své strávníky o výskytu potravinových alergenů ve stravě dle směrnice 1169/11 EU a to od 1.1.2015. Jídelníček je sestavován na základě požadavků zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin (maso, ryby,mléko,mléčné výrobky,tuky,cukry,zelenina, ovoce,brambory,luštěniny).

2. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
• žáky základní školy – obědy + pitný režim
• vlastní zaměstnance - obědy
• děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny včetně pitného režimu
• cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti – obědy
Od 1.9.2015 vaříme i pro mateřskou školu v Počátkách.
Od 1.9.2015 vaříme 2 chody (kromě pátků a prázdnin)
O školních prázdninách budeme vařit pouze v případě, že počet strávníků bude vyšší jak 30.

II. Provoz

Výdej přesnídávek pro MŠ 7,15 hod.
Výdej obědů a svačin pro MŠ 10,30 hod.
Výdej obědů pro DPS 10,30 hod.
Stravování žáků a zaměstnanců ZŠ 11,30 – 12,00 a 12,30 – 13,45 hod.
Stravování cizích strávníků 10,45 – 11,30 a 12,00 – 12,30 hod.

III. Přihlášení k odebírání stravy a jeho ukončení

Přihlášení ke stravování vyřizuje za děti jejich zákonný zástupce (dále jen strávník) prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování“ u vedoucí školní jídelny. Poté platí automaticky na celou školní docházku. Jestliže se dítě nebude následující školní rok ve škole stravovat, musí ho rodič včas sám odhlásit u vedoucí školní jídelny!
Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip, který slouží nejen k identifikaci při odběru obědů, ale také ke vstupu do školy. Čip stojí 115 Kč. Čip je majetkem strávníka a je platný po celou dobu stravování. V případě ztráty si zakoupí strávník čip nový.


IV. Způsob přihlašování, odhlašování a výběr stravy

1. na terminále umístěném ve školní jídelně
2. internetem na stránkách www.strava.cz
3. příp. v kanceláři ŠJ

Každý strávník je přihlášen na další měsíc automaticky (oběd č.1).
Výběr stravy je možný nejpozději 3 dny předem.

Odhlašování stravy z důvodu nemoci nejpozději do 8. hodiny daného dne.
1. den nemoci lze oběd odebrat do jídlonosičů za dotovanou cenu, na další den je povinnost dítě odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a je počítána plná sazba za oběd, tj. včetně věcné a mzdové režie.
Pokud bude chtít dítě odebírat obědy v době nepřítomnosti ve škole (za plnou cenu dětského oběda, např. nemoc, prázdniny), musí jeho zákonný zástupce dát písemnou žádost vedoucí ŠJ a to minimálně 1 den před odebíráním stravy.


V. Výše stravného

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005Sb. o školním stravování.
Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. do 31.8. ve kterém dosahují určeného věku.

 • žáci 7 - 10 let 25,- Kč
 • žáci 11 – 14 let 27,- Kč
 • žáci 15 let a více 29,- Kč

 

 • děti MŠ 3 – 6 let      38,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina + pitný režim)
 • 7 a více let      40,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina + pitný režim)

 

 • cizí strávníci: do jídlonosičů        72,- Kč                 
                           v jídelně na talíř   72,- Kč
 

VI. Úhrady za stravování

- souhlas s inkasem ze svého účtu u banky nebo spořitelny
Inkaso se provádí v době od 15. do 18. každého měsíce předem, zajistěte si dostatek finančních prostředků na svém účtě.
Strávníci, kteří neuhradí platbu na další měsíc do 25. dne budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona č. 561/2004 Sb. do doby uhrazení dluhu za stravné.

 

VII. Vlastní organizace stravování

1. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny. Dozor ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu dozorů, ve spolupráci  s kuchařkami u výdeje (případně s vedoucí ŠJ) a vydávají pokyny k zajištění kázně a bezpečnosti žáků při výdeji stravy. Dozor dbá i na vhodné zacházení s majetkem školy v jídelně, aby nedocházelo k jeho poškození. Případnou škodu hradí za dítě jeho zákonný zástupce.
2. Každý strávník si dopředu připraví čip, kterým se označí druh jídla u výdejního okna.
3. Strávníci používají podnosy a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené.
4. Strávníci nesmějí vynášet z jídelny žádné nádobí.
5. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, dostanou stravu jako poslední.
6. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu, nápoje,
příp. salátu, kompotu, ovoce či dezertu.
7. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 2 odst. 7.
8. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
9. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosičů, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně
umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.VII. Závěrečné ustanovení

1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad  a provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci
seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně, na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“.
4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti 1.7.2019.

 

 


Vypracovala vedoucí školní jídelny Gabriela Straková

 

Schválil ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Blažíček


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-22 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz