Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu


školská rada

Výpis Usnesení Školské rady - číslo 5 26.09.2023

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky (dále jen Školská rada)
 
 
dle ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb.
 
Na základě volby zákonného zástupce žáků ve školské radě dne 4.9.2023 byl zvolen nový člen školské rady Jan Škorpík (za odstupující – Hana Přesličková)
 
 
dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.
 
schvaluje:
 
Výroční zprávu o hospodaření za rok 2022
(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O.Březiny)
 
Výroční zprávu o činnosti školy 2022/2023
(zpráva je uložen u ředitele ZŠ O.Březiny)
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – základ pro život 2023/2024
(uloženo u ředitele ZŠ O.Březiny)
 
 
V Počátkách dne 25.09.2023
 
 
 
        Vladimíra Doležalová                                                         Mgr. Lenka Koukalová
              zapisovatelka                                                                         předsedkyně  

Výpis Usnesení Školské rady - číslo 4 13.10.2022

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 12.10.2022

dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.


schvaluje:


Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021
(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O.Březiny)

Výroční zprávu o činnosti školy 2021/2022
(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O.Březiny)


doporučuje:

řediteli ZŠ změnu provozní doby školní družiny od 6:00 hod (v souladu s provozní dobou MŠ)

V Počátkách dne 12.10.2022


Vladimíra Doležalová                                                            Mgr. Lenka Koukalová
    zapisovatelka                                                                            předsedkyně

Výpis Usnesení Školské rady - číslo 3 10.06.2022

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  09.06.2022

dle ust. §168 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje:


Organizační řád školy - část 14. spisový a skartační řád
(OŘŠ je uložen u ředitele ZŠ O.Březiny)

Úpravu školního vzdělávacího programu pro rok 2022/2023
(ŠVP je uložen u ředitele ZŠ O.Březiny)

Změnu platby poplatku za školní družinu ŽŠ Počátky, poplatek bude splatný půlročně nebo jednorázově (ročně) místo měsíčních plateb

bere na vědomí:
Informaci o uzavření školní družiny v době letních prázdninV Počátkách dne 09.06.2022

     
       Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Lenka Koukalová
           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

Výpis Usnesení Školské rady - číslo 2 01.09.2021

ŠKOLSKÁ  RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  30.09.2021

dle ust. §168 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje:


Výroční zprávu o činnosti školy 2020/2021
(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O.Březiny)

Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2020
(zpráva je uložena u ředitele ZŠ O.Březiny)

Úpravu školního vzdělávacího programu pro rok 2021/2022
(ŠVP je uložen u ředitele ZŠ O.Březiny)V Počátkách dne 30.09.2021

     
       Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Lenka Koukalová
           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

Výpis Usnesení Školské rady - číslo 1 24.05.2021

ŠKOLSKÁ  RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  19.05.2021

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

zvolila (veřejným hlasováním):

a)  předsedkyni....................................................... Mgr. Lenka Koukalová
b)  místopředsedu................................................... Radek Šindelář
c)  zapisovatelku..................................................... Vladimíra Doležalová


bere na vědomí:
informaci ředitele školy o probíhající rekonstrukci školy


V Počátkách dne 19.05.2021

     
       Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Lenka Koukalová
           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

Výpis usnesení č.5 21.04.2021

ŠKOLSKÁ  RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  09.02.2021

dle ust. §168 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje:

Výroční zprávu o činnosti školy 2019/2020
(zpráva je uložena u ředitele školy ZŠ O. Březiny)

Organizační řád školy – doplnění školního řádu - distanční vzdělávání
(školní řád bude vyvěšen na webových stránkách školy, ve škole bude vyvěšen na přístupném místě v budově)

bere na vědomí:
zánik tříletého volebního období členů Školské rady k 28.03.2021


V Počátkách dne 26.02.2021

     
       Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana Kuklová
           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

VÝPIS USNESENÍ č.4 01.11.2019

ŠKOLSKÁ  RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  15. 10. 2019

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

schvaluje:

Výroční zprávu o činnosti školy 2018/2019
(zpráva je uložena u ředitele školy ZŠ O. Březiny)
Organizační řád školy – část 1. školní řád
(školní řád bude vyvěšen na webových stránkách školy, ve škole bude vyvěšen na přístupném místě v budově)


V Počátkách dne 16. 10. 2019

        Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana  Kuklová

           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně
 

VÝPIS USNESENÍ číslo: 3 18.06.2019


ŠKOLSKÁ  RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  18. 6. 2019

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

bere na vědomí:

Informaci o uzavření školní družiny o letních prázdninách

Informaci o provádění údržbových pracích na ZŠ v době letních prázdnin

Kladný ohlas na školní akademii

V Počátkách dne 19. 6. 2019

        Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana  Kuklová

           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

VÝPIS USNESENÍ číslo: 2 25.09.2018


ŠKOLSKÁ  RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne  25. 9.  2018

dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb. schvaluje: Výroční zprávu o činnosti školy 2017/2018(zpráva je uložena u ředitele školy ZŠ Počátky)

 

 

V Počátkách dne 25. 9.  2018

        Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana  Kuklová

           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

VÝPIS USNESENÍ číslo: 1 23.04.2018

Dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.

ŠKOLSKÁ RADA  při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne 23.4. 2018
Školská rada při základní škole Otokara Březiny Počátky (dále jen Školská rada)
dle ust. §167 zákona č. 561/2004 Sb.
zvolila (veřejným hlasováním):

a) předsedkyni                                                      Mgr. Danu Kuklovou

b) místopředsedu                                                  Radka Šindeláře

c) zapisovatelku                                                    Vladimíru Doležalovou

dle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb.         

schvaluje:                  
Charakteristiku ŠVP - zabezpečení vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami


Navrhla a schválila člena Mgr. Danu Kuklovou do konkursní komise na konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Otokara Březiny Počátky ve smyslu ust. paragraf 2 odst.3 písm.f) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

 

V Počátkách dne 23.4. 2018

        Vladimíra Doležalová                                                                        Mgr. Dana  Kuklová

           zapisovatelka                                                                                        předsedkyně

Jednací řád školské rady 19.01.2015

 JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Čl. 1

Školská rada je zřízena zřizovatelem školy - Městem Počátky podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon). Školská rada je orgán školy umožnující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a  dalším osobám, podílet se na správě školy.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termím schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání navrhuje  předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, školské rady, ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4

Schůze školské rady svolává předseda, případně místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých čenů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání ve školské radě přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivýchčlenů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zpávy o hospodaření školy a při prvním projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednání školské rady pořizuje záznam člen rady pověřený školskou radou. Usnesení školské rady je zveřejňováno na www.zspocatky.cz.

Čl. 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné  zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které školská rada schvaluje. Školská rada uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady. 

Čl. 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

Zřizovací listina školské rady byla schválena usnesením Zastupitelstva města Počátky č. 21/2005 dne 9. září 2005.

 

 V Počátkách 19.1. 2015                                                Mgr.  Dana Kuklová

                                                                                           předsedkyně školské rady

 

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny Počátky


Školská rada je zřízena zřizovatelem školy – Městem Počátky podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet na správě školy.

 

Na svém zasedání dne 19. 1. 2015 Školská rada zvolila (dle ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb.)

Předsedkyni ………………………………………. Mgr. Danu Kuklovou
Místopředsedu ………………………………....… Radka Šindeláře
Zapisovatelku …………………………………….. Vladimíru Doležalovou


Na základě školského zákona je možné podat ze strany zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků i dalších osob podnět, stížnost či petici v písemné podobě členům školské rady, kteří se v rámci své působnosti budou podáním zabývat.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz