Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 

Základní škola O. Březiny Počátky, okres Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Komenského sady 387, Počátky 394 64

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

část:  4. VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Č. j.:

ZŠ Poč.185/2017

Vypracoval:

N. Bouzková, vedoucí vychovatelka

Schválil:

J. Blažíček, ředitel školy

 

Pedagogická rada projednala dne

11. 9. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

11. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

11. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

            Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Jejich seznámení  s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu žáků do ŠD.
            Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

            Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jí odlišují od školního vyučování. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům účastníků a respektoval jejich věkové zvláštnosti.
            Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a probíhá příprava na vyučování.
            Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

Organizace činnosti

Provozní doba školní družiny

               6,00 hod.  -    7,45 hod.              (ranní provoz)

             11,30 hod.  -  16,05 hod.              (odpolední provoz)

            Ukončení provozu ŠD se zvolí podle místních podmínek a požadavků ze strany zákonných zástupců. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonným zástupcem vychovatelka telefonicky informuje nejprve je, nebo osoby uvedené na přihlášce žáka do ŠD.

            Činnost školní družiny probíhá v učebnách č. 21, č. 18  a č. 23.

            Oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků při běžné činnosti v místnostech ŠD,  a vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem.

            Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do ŠD učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

            Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy.

            Před každými prázdninami jsou žáci ŠD s dostatečným předstihem informováni o provozu ve ŠD (webové stránky školy www.zspocatky.cz a na informační nástěnce určené pro zákonné zástupce). V případě zájmu se žáci přihlašují u vedoucí vychovatelky osobně, nebo prostřednictvím e -mailové adresy nadezda.bouzkova@zspocatky.cz. Provoz ŠD o prázdninách není zajištěn, pokud je počet přihlášených žáků nižší než 10. O výsledku je vždy informován zřizovatel a vedení školy.

Nárok na provoz ŠD (docházku) o prázdninách mají žáci:

 •  kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD od začátku školního roku (navštěvují ŠD celý týden : pondělí – pátek, ráno – odpoledne)
 •  kteří v průběhu školního roku přestoupí na naši ZŠ z jiné školy a jsou přihlášeny k pravidelné docházce do ŠD.
Při docházce do ŠD o prázdninách si obědy ve ŠJ zajistí každý účastník sám.


Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování

formou činností:

 • a)     odpočinková – má odstranit únavu. Zařazuje se nejčastěji po obědě, ale i ráno pro žáky, kteří brzo vstávají. Jde o četbu, klidové hry a klidné zájmové činnosti.
 • b)     rekreační – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • c)     zájmová – rozvíjí osobnost žáka, umožňuje seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností (Vv, Pč, Tv aj.).
 • d)     příprava na vyučování – není povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování poznatků při vycházkách a dalších činnostech.
 • e)     příležitostná – cca 2x ročně
 • f)      Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Ve ŠD se vede tato dokumentace:

 • a)     evidence přijatých žáků (zápisové listy pro pravidelnou docházku do ŠD, jejichž součástí je sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka)
 • b)     třídní knihy jednotlivých oddělení, docházkový sešit
 • c)     celoroční plán činnosti
 • d)     vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti
 • e)     kniha úrazů

            Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírá poplatky, předává informace zákonným zástupcům.

            Úplata za ŠD činí 120,- Kč měsíčně. Poplatek je splatný půlročně: 600,- Kč v září a 600,- Kč v únoru. Lze zaplatit i jednorázově 1 200,- Kč v září.

            Pokud není kapacita ŠD zcela naplněná, lze k docházce do ŠD přijmout i žáky přihlášené do ranní družiny za poloviční poplatek 60 Kč,- měsíčně. Hrazen je stejným způsobem – půlročně či celoročně.

            Platí se vždy do15. dne v měsíci a to bez ohledu na počet dnů, v nichž účastník bude do ŠD docházet.

            Pokud bude účastník ŠD dlouhodobě nemocný, poplatek je  vrácen pouze v případě, že ho zákonný zástupce ze ŠD řádně písemně odhlásí. Jestliže je v kalendářním měsíci státem omezen, nebo přerušen provoz ŠD po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží a vzniklé přeplatky jsou vráceny. Platby přijímá vedoucí vychovatelka v hotovosti buď od zákonných zástupců, nebo samotných žáků ŠD (o zaplacení vydává pokladní stvrzenky). Pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s rozpočtářkou školy.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD:

 • Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 • Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.
 • O zařazení žáků do školní družiny na základě daných kritérií o přijetí rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou. Pokud se bude účastník nevhodně chovat ve ŠD, (agresivní chování – slovní nebo fyzické útoky směřující na další účastníky, nebo sexuální obtěžování, opakované neuposlechnutí příkazů vychovatelek, které se budou konzultovat se  zákonnýmizástupci) bude z docházky do ŠD vyloučen.
 • Pro starší a dojíždějící žáky nepřijaté do ŠD bude zajištěn každodenní dozor z řad pedagogů v učebně č. 17 od 7.00 hodin.
 • Termín odevzdání přihlášek vychovatelkám ve ŠD je do 7. 9. příslušného školního roku!
 • Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Řádem školní družiny a s touto směrnicí.
 • Zákonní zástupci jsou povinni pro přihlášení žáka k docházce do školní družiny odevzdat vyplněný Zápisní lístek z obou stran. Bez vyplněných odchodů  na zadní straně Zápisního lístku není možné žáka z docházky uvolnit.

Děti budou do ŠD přijímány podle těchto kritérií:

 •       žáci 1. tříd (bez dalších rozhodujících kritérií pro jejichpřijetí do ŠD, pouze za předpokladu odevzdané přihlášky v řádném termínu)
 •        žáci 2. tříd, žáci 3. tříd,- vždy mají přednost žáci z nižších ročníků (2. třída, poté 3.třída)   +    upřednostněni jsou žáci:

                   *  kteří do ZŠ dojíždějí

                   * navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne)

                   *  zákonných zástupců, kteří docházejí do zaměstnání

 •        žáci 4. třídy – vždy mají přednost žáci:

                   *  kteří do ZŠ dojíždějí

                   * navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne)

                   * zákonných zástupců, kteří docházejí do zaměstnání

 •        žáci 5. třídy do zaplnění kapacity ŠD – vždy mají přednost žáci:

                    *  kteří do ZŠ dojíždějí

                    * navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne)

                    * zákonných zástupců, kteří docházejí do zaměstnání

 •   Bude-li naplněna kapacita ŠD dle těchto kritérií, nelze přijmout další účastníky k docházce do ŠD.
 •   Pokud bude počet přihlášených dětí k docházce do ŠD v řádném termínu přesahující její kapacitu, budou zákonní zástupci dětí, které nebudou k docházce do ŠD přijaty, písemně vyrozuměni.
 •   Při písemném odhlášení žáků z docházky do ŠD budou přijati další účastníci na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Rozhodující bude termín žádosti.
 •   Zákonní zástupci jsou povinni hlásit změny v docházce žáků do školní družiny a vyplnit tuto skutečnost na Zápisní lístek, který je uložen v příslušném oddělení. Taktéž musí nahlásit docházku svých dětí do mimoškolních zájmových kroužků. Zákonní zástupci přebírají zodpovědnost za své dítě od odchodu dítěte na zájmový kroužek až po dobu jeho návratu do školní družiny.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD či odchylky od docházky uvedené na zápisovém lístku (např. pokud má dítě odejít s jinou osobou, než je obvyklé), sdělí zákonný zástupce písemně.

Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 •   Mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte.
 •   Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy a vychovatelek u vedoucí vychovatelky, nebo u ředitele školy.
 •   Mají právo své dítě písemně odhlásit z docházky do ŠD.
 •   V zájmu bezpečnosti žáka jsou povinni hlásit jakoukoli změnu v docházce do ŠD, taktéž jakoukoliv změnu zdravotního stavu žáka.
 •   Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců
 • Pokud je zákonný zástupce telefonicky vyzván vychovatelkou k předčasnému vyzvednutí žáka ( nevolnost, horečka, nevhodné chování...), je povinnen učinit tak co nejdříve po vyzvání..
Práva a povinnosti žáků:
 • Řádně docházet do zařízení školní družiny.
 • Dodržovat vnitřní řád školní družiny, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními předpisy nebo vnitřním řádem školní družiny.
 • Odchod žáka ze ŠD (do šatny, na WC) vždy oznámí pedagogickému pracovníkovi.
 • Žáci zařazeni do ŠD mají právo účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcí zajišťovaných ŠD.
 • Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho morálnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
 • Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporují zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 • Žák má právo na klidnou, pohodovou a přátelskou atmosféru.
 • Žák má právo na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku.
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 • Informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na průběh vzdělávacích činností ŠD.
 • Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Oznamovat školní družině údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh činností nebo bezpečnosti žáka a změny v těchto údajích.
 • Žák se ve školní družině se chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 • Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná v rozsahu docházky uvedené v zápisním lístku. Odhlásit ho mohou zákonní zástupci k prvnímu dni následujícího měsíce.
 • Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.
 • Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Při úmyslném poškození her, hraček je na rodičích požadována oprava, případně zakoupení nové.
 • Žák nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako šperky a mobilní telefony si každý žák ručí sám. Na pokyn vychovatelky mohou po stanovenou dobu tyto předměty předat do úschovy a vychovatelka zajistí jejich bezpečnost.
 • Je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc žákovi, u vážného poranění lékařské ošetření. Oznámí úraz zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.
 • Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu bez vědomí vychovatelek.
 • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ŠD a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 • Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školní družinu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo činnost zdržovat se v prostorách školní družiny, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo mimo školní družinu při akci pořádané školní družinou žáci hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dozoru.
 • Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy.
 • Všichni zaměstnanci školní dužiny jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
 • Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
 • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školní družiny nesmí žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.
 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje školní družina vždy jedním zaměstnancem – pedagogickým pracovníkem.
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání  a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

Závěrečné ustanovení:

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen  zaměstnanec - vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.
 3. Řád školní družiny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Řád školní družiny nabývá účinnosti dnem:

 

V Počátkách dne: 10.6.2022


     Bc.Bouzková Naděžda                                                   Mgr. Jaroslav Blažíček

        vedoucí vychovatelka                                                                ředitel ZŠ


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz