Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Školní řád

Základní škola O. Březiny Počátky, okres Pelhřimov, příspěvková organizace
se sídlem Komenského sady 387, Počátky 394 64


ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část:  1 . ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.:   ZŠ Poč. 453/2020
Vypracovala:   Mgr. H. Králová, výchovná poradkyně
Schválil:   Mgr. J. Blažíček, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:  16. 11. 2020
Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1. 12. 2020
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 12. 2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu, při obsáhlosti vydáním nové směrnice.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Zásady školního řádu

a) Provoz a vnitřní režim školy

Budova školy se otevírá v 6.30 hod. a uzavírá v 16.00 hod. Vstup místních žáků do budovy školy je povolen od 7.35 hod., žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve svých třídách pět minut před zvoněním na první vyučovací hodinu. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu pobytu ve škole a přehled dozorů je vyvěšen na obvyklých místech. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání příslušného vyučujícího, který za ně plně odpovídá. Dojíždějícím žákům 2. stupně a 5. třídy (v případě naplněnosti školní družiny) je umožněn po příjezdu autobusu pobyt pouze ve třídě č. 17. K tomuto pobytu se žák musí na začátku školního roku přihlásit a pak tam povinně docházet. Do třídy se musí dostavit nejpozději do 7.15 hod., (lze průběžně upravovat podle příjezdu autobusů). Mladší děti (1.-5. ročník) mohou navštěvovat školní družinu. V době polední přestávky před odpolední výukou je žákům 8. a 9. ročníku k dispozici budova č. 387. Konkrétně se jedná o šatny v přízemí, toalety v 1. a 2. patře a o kmenové učebny, to vše s pedagogickým dozorem. Tento pobyt ve škole je opět podmíněn závaznou přihláškou na začátku školního roku. Žáci, kteří budou v polední přestávce odcházet mimo budovu, mají povolen přístup na odpolední výuku od 13.50 hod.


Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

1. hodina 7.55 : 8.40 10 minut přestávka

2. hodina 8.50 : 9.35 15 minut přestávka

3. hodina 9.50 : 10.35 10 minut přestávka

4. hodina 10.45 : 11.30 10 minut přestávka

5. hodina 11.40 : 12.25 10 minut přestávka

6. hodina 12.35 : 13.20

poledne 13.20 : 14.00 40 minut přestávka

7. hodina 14.00 : 14.45

- V době výuky je škola zabezpečena elektronickým systémem. Do budov školy, včetně šaten, mají v ranních hodinách povolen vstup pouze žáci, s výjimkou prvních tříd v měsíci září. Zákonným zástupcům nebo jiným cizím osobám bude umožněn vstup po předchozí domluvě nebo po ohlášení, a to u hlavního vchodu prostřednictvím kamerového elektronického zařízení.

- Před vstupem do školy si žáci řádně očistí obuv, odejdou do šaten, kde si odloží oděv a přezují se do vhodné obuvi. V prostoru šaten se nezdržují a odchází do určené učebny. Na 1. stupni šatnu vždy po úklidu uzamkne uklízečka.

- V průběhu vyučování ani o přestávkách není žákům dovoleno vzdalovat se ze školní budovy, zdržovat se v šatně, před školou nebo na hřišti atd. bez dozoru učitele. V nutných případech odchází žáci do šatny jen se svolením učitele. Při přemisťování, při akcích mimo budovu školy (např. Tv atd.) se žáci řídí pokyny doprovázejících osob – vyučujících. Při těchto akcích jsou vždy žáci předem seznámeni s danými předpisy příslušným vyučujícím. O přestávkách se žák pohybuje pouze na patře, kde má právě třídu (s výjimkou návštěvy toalet).

Do šaten odcházejí žáci společně pod vedením vyučujícího. Po skončení vyučování či po obědě žáci okamžitě odcházejí ze školy. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí na oběd společně s učitelem nebo vychovatelkou ŠD. Žáci respektují pokyny služby ve školní jídelně ( učitelů, uklízeček a pracovníků školní jídelny), dodržují hygienická i společenská pravidla stolování. Všichni žáci, kteří se stravují ve ŠJ, jsou povinni své místo u stolu zanechat v pořádku, odnést veškeré použité nádobí a příbory k mycímu okénku.

Dohled nad žáky během pobytu ve škole vykonávají stanovení vyučující podle aktuálního rozpisu dozorů, který je k dispozici na přístupném místě. Děti, které navštěvují školní družinu, budou předány zákonným zástupcům podle pravidel stanovených ve vnitřním řádu školní družiny.


b) Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy školy a pokyny pedagogických pracovníků, dodržují pravidla slušného chování, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: se školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, s postupem při úrazech, s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Poučení o bezpečnosti při činnosti v odborných učebnách, laboratořích, dílnách, tělocvičně, sportovní hale, na hřišti, kuchyňce provádí příslušný vyučující v první vyučovací hodině školního roku.

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky) a seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod., poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

V případě nepřítomnosti některého žáka provede vyučující poučení o bezpečnosti po jeho příchodu do školy. Všechna poučení musí každý vyučující zapsat do elektronické třídní knihy.

Žák chodí do školy čistě oblečen a upraven tak, aby jeho vzhled splňoval zdravotně hygienické požadavky. Je zakázána propagace alkoholu, drog a nevhodných hesel na oblečení.

Po zazvonění očekávají žáci příchod vyučujícího v tichosti, na svých místech. Nepřítomnost vyučujícího ve vyučování hlásí služba 5 minut po začátku hodiny ve sborovně, případně v kanceláři hospodářky.

Žák nenosí do školy cennosti a větší obnosy peněz, ani předměty, které mohou způsobit újmu na zdraví. Musí-li mít žák u sebe mimořádně více peněz či cennost, má možnost si je uložit u třídního učitele, případně v kanceláři před začátkem vyučování a po skončení si je opět vyzvednout. Za případné ztráty škola nezodpovídá. Zjistí-li žák ztrátu či odcizení osobních věcí, případně poškození či ztrátu školního zařízení, hlásí to okamžitě třídnímu učiteli.

Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a užívat cigarety, alkohol a jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách areálu školy. Totéž platí i pro všechny akce pořádané a organizované školou (exkurze, výlety, kurzy atd.)

Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek. Stejně bude postižen i žák, který disponuje nevhodnými a nebezpečnými předměty, nevhodnou literaturou (erotické a pornočasopisy, aj.), předměty a oblečení propagující nesnášenlivost, intoleranci a extremistické, xenofobní a rasistické názory.

V hodinách TV, VV, PČ, laboratorních cvičeních a dalších akcích, kdy by mohla být ohrožena jejich bezpečnost jsou žáci povinni odložit z důvodu bezpečnosti veškeré šperky, hodinky či jiné předměty, které by mohly způsobit zranění. Neučiní –li tak, nemohou se dané hodiny nebo akce zúčastnit v plném rozsahu.

Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

Během přestávek se žáci chovají ukázněně a dbají na osobní hygienu. V prostorách školy se pohybují rozvážně a pomalu. Během vyučování je vstup do šaten zakázán, v nezbytně nutných případech povolen pouze se souhlasem učitele. Přechod do druhé budovy školy je žákovi umožněn jen se souhlasem dozírajícího učitele. Do jiných tříd žáci přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. Za klid a pořádek odpovídá příslušný dozor. O přestávkách nesmí být otevřená okna, případné větrání zajišťuje vyučující v době výuky.

V případě onemocnění (nevolnost, vysoká horečka, zvracení, průjem a jiné) bude žák izolován od ostatních. Třídní učitel, případně daný vyučující nebo dozor, zajistí v co nejkratší době informování zákonných zástupců, kteří jsou povinni si v těchto případech dítě neprodleně vyzvednout. Totéž platí i v případě výskytu vší.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování či během přestávek jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli, nebo někomu z vyučujících. Ten zjistí rozsah poranění, informuje ředitele školy nebo zástupce ředitele školy, zavolá lékařskou službu nebo informuje rodiče, který je povinný si dítě neprodleně vyzvednout. Pokud záchranná služba odveze dítě k ošetření do zdravotnického zařízení, oznámí škola tuto skutečnost zákonným zástupcům žáka a provede zápis do knihy úrazů. Prostředky první pomoci jsou uloženy v obou sborovnách, v učebnách chemie, v dílnách a cvičné kuchyni, v tělocvičně. Všichni zaměstnanci školy absolvují pravidelně školení první pomoci, a proto jsou schopni první pomoc zajistit.

Pravidla pro používání mobilních telefonů: pro používání mobilního telefonu platí, že v průběhu vyučování musí být mobilní telefon vypnut a uložen v tašce. Za ztrátu a případné poškození telefonního přístroje škola neručí. Pořizování fotografií a zvukových záznamů pomocí mobilu nebo jiné techniky není bez souhlasu učitele dovoleno. Při porušení bude postupováno jako při každém jiném hrubém porušení školního řádu.

c) Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

Předem známou absenci je zákonný zástupce povinen oznámit škole předem, a to:

jedno- a dvoudenní absenci třídnímu učiteli

vícedenní absenci řediteli školy, případně jeho zástupci

Náhlou absenci je zákonný zástupce povinen oznámit ještě ten samý den do 10.00 hod. telefonicky,elektronicky SMS zprávou nebo osobně. Pokud tak neučiní, posoudí škola absenci jako neomluvenou. Po 10 neomluvených hodinách bude škola absenci hlásit Policii ČR.

Do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti má zákonný zástupce povinnost informovat školu o důvodech a délce nepřítomnosti – písemně, telefonicky,elektronicky nebo osobně. Po návratu žáka do školy je jeho absenci nutno omluvit do 3 pracovních dnů v elektronické žákovské knížce. Při absenci delší než 3 dny škola požaduje lékařské potvrzení. Na pozdější omluvenky nebude brán zřetel. To platí jak u prezenční, tak u distanční formy výuky. V případě vysokého počtu neomluvených hodin bude škola hlásit tuto skutečnost orgánům sociálně-právní ochrany dětí.

- V případě nevolnosti nebo úrazu informuje třídní učitel nebo příslušný vyučující v co nejkratší době zákonného zástupce, který je povinen si dítě vyzvednout. Pokud zdravotní stav žáka vyžaduje rychlé a odborné ošetření, přivolá vyučující záchrannou službu.

V jiných případech si musí zákonný zástupce žáka osobně vyzvednout nebo žák musí předložit písemnou žádost zákonného zástupce. Žádost musí obsahovat tyto údaje: datum, hodinu a důvod opuštění školy, sdělení, že žák může odejít sám a podpis zákonného zástupce. Zákonný zástupce může využít elektronickou žákovskou knížku.

Zákonný zástupce žáka zodpovídá za to, že žák chodí do školy zdráv.

d) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Každý žák je povinen si vždy před vyučovací hodinou připravit všechny potřebné pomůcky. Je také povinen nosit a plnit zadané domácí úkoly. Opakovaná špatná příprava na výuku bude sdělena zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo při osobní konzultací. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit nápravu. Při evidentním nezájmu rodičů o řešení situace bude škola hlásit tento problém orgánům sociálně-právní ochrany dětí.

Určení žáci připravují před vyučováním věci, které jsou k dispozici žákům ve škole (atlasy, mapy, čítanky atd.). Do kabinetů smějí vstoupit pouze určení žáci pod dohledem vyučujícího. Na 2. stupni je v každé třídě určena služba, která se stará o čistotu tabule a pořádek ve třídě.

Po zazvonění očekávají žáci příchod vyučujícího v tichosti na svých místech. Příchozího učitele žáci zdraví mlčky a vstoje.

Při vyučování sedí žáci klidně, pozorně sledují výklad učitele a spolupracují. Místo ve třídě určené učitelem nesmějí sami bez dovolení měnit. Během vyučovací hodiny se nesmí žvýkat nebo jíst, pít může žák pouze v odůvodněných případech. K návštěvě toalet jsou určeny přestávky, v době vyučování pouze v nutných případech.

Vyučování končí až na výslovný pokyn učitele. Žáci opouštějí třídu řádně uklizenou včetně smazané tabule, zavřených oken, roztažených žaluzií, srovnaných stolků a židlí. Do odborných učeben, tělocvičen smějí žáci vstupovat jen s učitelem nebo vedoucím, přičemž zde zachovávají vnitřní řády učeben.

Pokud se žák přihlásí na mimoškolní akce organizované školou nebo třídním učitelem, je povinen se této akce zúčastnit. Z účasti na školních i mimoškolních akcích a reprezentaci školy může být učitelem vyloučen jakýkoliv žák, u nějž je vzhledem k jeho dřívějším prohřeškům proti školnímu řádu předpoklad, že tuto akci bude svým chováním narušovat. V případě školních akcí probíhajících v době vyučování se bude takovýto žák účastnit výuky v jiné třídě nebo mu bude zajištěna náhradní činnost pod dozorem pedagogického pracovníka.

Pokud se žák dostaví nevhodně oblečen či jiným způsobem nepřipraven na jakoukoliv akci pořádanou školou, může být z účasti na ní také vyloučen a platí zásady výše uvedené.

Žáci oslovují vyučujícího „pane učiteli“, „paní učitelko“. Pozdrav „dobrý den“ užívají žáci při vstupu do místnosti a při setkání s každou osobou v budově školy.

Žáci školy se chovají k sobě, k mladším spolužákům přátelsky, ohleduplně a tolerantně. Vyjadřují se a komunikují mezi sebou slušně, nepoužívají vulgární výrazy. Berou na vědomí organizační pokyny, pedagogické pracovníky i provozní zaměstnance školy, chovají se k nim slušně a s respektem, bez provokací a vulgárního vyjadřování. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují za závažné provinění a budou trestány sníženou známkou z chování. V případě, že má žák splněnou povinnou školní docházku, může být za toto provinění vyloučen ze školy. (§ 31, odst. 3 školského zákona).


Práva a povinnosti žáků a rodičů

Žák má právo:

Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu jak normální prezenční, tak i distanční formou

Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Na odpočinek a volný čas.

Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho morálnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci ředitele, řediteli školy.

Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.

Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.

Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v přídě mimořádných schopností a talentu).

Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.

Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, pracovat v nich a obracet se jejich prostřednictvím na ředitele školy. Ten je povinen se těmito stanovisky zabývat.


Rodiče žáků:

Mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.

Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy.

Omlouvání dítěte – viz výše. Při výskytu vší a hnid u svého dítěte jsou povinni bezodkladně dítě vyzvednout ze školy a zajistit plné odvšivení a zbavení hnid

Jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, případně se účastnil distanční výuky

Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informují bez odkladu školu o změnách, obtížích, skutečnostech svého dítěte.

Dokládají důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování (elektronická žákovská knížka) a zapisují do elektronické žákovské knížky i krátkodobé návštěvy u lékaře.

Mají právo volit a být voleni do školské rady.

Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.


e) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žáci byli poučeni o podmínkách používání školního majetku, školních potřeb, potřeb učitelů či dalších zaměstnanců školy.

Každý žák se stará příkladně o přidělené učebnice, školní potřeby i o školní majetek. Je zakázáno jeho poškozování a ničení.

Učebnice jsou žákům zapůjčeny, žák za ně plně odpovídá. Každé poškození nebo ztrátu hradí zákonný zástupce v plné výši.

Veškeré poškození či odcizení školního majetku oznámí žák neprodleně třídnímu učiteli případně jinému vyučujícímu.

Každé svévolné poškození, odcizení nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či ostatních zaměstnanců školy hradí rodiče nebo zákonní zástupci žáka, který poškození, odcizení nebo zničení majetku způsobil.


f) Podmínky ukládání výchovných opatření

Pochvala ředitele školy :
a) záslužný nebo statečný čin
b) soustavná a dlouhodobá úspěšná práce po celou dobu školní docházky
c) vynikající reprezentace školy – medailové umístění v krajských a vyšších soutěžích

- Pochvala třídního učitele:
a) ochotný přístup k práci pro třídu, školu
b) úspěšná reprezentace školy
c) zodpovědný přístup ke školním povinnostem

Napomenutí tř. učitele:
a) nerespektuje pokyny pedagogických /případně provozních/pracovníků
b) nepřipravuje se na vyučování a neplní své školní povinnosti
c) za nevhodné chování při výuce ( narušování hodiny hlukem, svévolný pohyb po třídě, konzumace potravin a nápojů, házení a přemisťování předmětů, obtěžování fyziologickými projevy, které se neslučují se zásadami slušného společenského chování)
d) nevhodné chování o přestávkách

- Důtka třídního učitele:
a) nerespektuje pokyny pedagogických /případně provozních/ pracovníků
b) nepřipravuje se na vyučování a neplní své školní povinnosti
c) za nevhodné chování při výuce ( narušování hodiny hlukem, svévolný pohyb po třídě, konzumace potravin a nápojů, házení a přemisťování předmětů, obtěžování fyziologickými projevy, které se neslučují se zásadami slušného společenského chování)
d) za nevhodné chování o přestávkách
e) za poškození školního a cizího majetku
f) za nedovolenou manipulaci s mobilním telefonem /nebo jinou audiovizuální technikou/ při vyučování

- Důtka ředitele školy:
a) za nevhodné chování o přestávkách ( otvírání oken, vyhazování čehokoli z oken, ohrožování fyzického i psychického zdraví svého i spolužáků, záměrné poškozování majetku školy, žáků i zaměstnanců)
b) za závažné narušování průběhu výuky ( narušování hodiny hlukem, svévolný pohyb po třídě, konzumace potravin a nápojů, házení a přemisťování předmětů, obtěžování fyziologickými projevy, které se neslučují se zásadami slušného společenského chování)
c) za přinesení nevhodných předmětů ohrožujících zdraví a bezpečnost žáků a zaměstnanců
d) za přinesení návykových látek do prostorů školy
e) za úmyslné poškození školního a cizího majetku
f) za nedovolenou manipulaci s mobilním telefonem nebo s jinou audiovizuální technikou.
g) za neomluvenou absenci do celkového počtu celkem tří hodin včetně
h) za podvody, atd.
ch) za nevhodné chování se sexuálním, extremistickým, rasistickým podtextem
i) za přinesení nevhodných materiálů, ohrožujících mravní výchovu žáků
j) za hrubé, arogantní a provokativní chování vůči zaměstnancům školy

- Snížený stupeň z chování:
a) za nevhodné chování se sexuálním podtextem
b) za šikanu vůči spolužákům a zaměstnancům školy
c) za hrubé a vulgární verbální útoky a za fyzické útoky vůči zaměstnancům školy a spolužákům
d) za přinesení, užití a distribuci návykových látek v prostorách školy
e) za neomluvenou absenci od celkového počtu čtyř hodin a více (bude hodnoceno při pololetní klasifikaci)
f) za nezákonné pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů spolužáků a všech zaměstnanců školy
g) za přinesení nevhodných předmětů, které ohrožují zdraví, bezpečnost a 
mravní výchovu žáků

- Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, které posoudí a dle závažnosti rozhodne třídní učitel, ředitel nebo pedagogická rada. Neplatí pravidlo posloupnosti od „napomenutí k důtkám“.

g) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Viz. Klasifikační řád (k nahlédnutí u ředitele školy)

h) Distanční vzdělávání škola zajišťuje
- on-line výukou synchronní (pedagog pracuje v určené době se žáky prostřednictvím komunikační platformy),
- on-line výukou asynchronní (žáci pracují individuálně dle předem zadaných úkolů, tempo a čas si volí sami),
- off-line výukou a to předáváním písemných materiálů a úkolů osobních vyzvedáváním,
- individuálními konzultacemi žáků a pedagogů,
- individuální komunikací pedagogů se zákonnými zástupci žáků,
- informováním žáka o jeho výsledcích a poskytováním zpětné vazby
- průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání průběžně informování o vzdělávání žáka, prostřednictvím komunikační platformy školy Škola OnLine, případně telefonicky nebo osobně.


Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedení ZŠ, výchovný poradce, v případě žáků pedagogický sbor.

Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: ZŠ Poč. 48/2020 ze dne 3.2. 2020. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6).

Doplňování směrnice lze formou číslovaných dodatků.

Směrnice nabývá účinnosti dnem:

Školní řád po schválení školskou radou bude umístěn na webových stránkách školy, ve škole vyvěšen na přístupném místě v budově. Každý rodič bude s řádem seznámen, což potvrdí písemně.


V Počátkách dne 1. 12. 2020Mgr. Jaroslav Blažíček

ředitel školy


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz