Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Otokara Březiny Počátky
 
Vypracoval: Gabriela Várady, vedoucí ŠJ
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.1.2024
Č.j.: 624/2023  
Pedagogická rada projednala dne:  11.12.2023
 
Vnitřní řád školní jídelny (dále ŠJ) je vydáván v souladu ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.
 
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní jídelně
 
1.1        Práva žáků
1.1.1 využívat zařízení a vybavení ŠJ za stanovených podmínek
1.1.2 požádat pedagogický dohled ve školní jídelně o pomoc při řešení problémů
1.1.3 vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán
1.1.4 na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním
 
1.2        Povinnosti žáků
1.2.1 žáci docházející do ŠJ dodržují pravidla kulturního a slušného chování, řídí se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob a nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany

1.2.2 dodržovat vnitřní řád školní jídelny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
1.2.3 respektovat práva všech účastníků ŠJ, chovat se k nim slušně, hlásit jakékoliv své nebo spolužákovo poranění či úraz, pokud o něm ví, příslušnému pedagogickému dohledu


1.3        Práva zákonných zástupců
1.3.1 vznášet připomínky a podněty k práci ŠJ u vedoucí ŠJ nebo u ředitele školy
1.3.2 přihlásit ke stravování a odhlásit ze stravování ve ŠJ své dítě, a to i v průběhu školního roku
 
1.4        Povinnosti zákonných zástupců
1.4.1 zajistit, aby žák docházel řádně do ŠJ
1.4.2 uhradit včas stanovený poplatek za stravu v ŠJ
1.4.3 informovat vedoucí ŠJ o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů
1.4.4 respektovat dobu přihlašování, odhlašování a placení stravy ve ŠJ
 
1.5        Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní jídelně
1.5.1 dohled ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny (zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření)
1.5.2 informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi jsou důvěrné a všichni zaměstnanci školní jídelny se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 
2. Provoz a vnitřní režim ve školní jídelně
2.1 Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance a další osoby.
2.2 Účastníci stravování jsou děti, žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Počátky.  
2.3 Dalšími účastníky stravování jsou cizí strávníci v rámci doplňkové činnosti.         
2.4 V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu školní jídelny, zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování, má ředitel školy právo, po předchozím upozornění zákonného zástupce, vyloučit žáka ze stravování ve školní jídelně.                                                                          
2.5 Zveřejnění jídelního lístku: Jídelníčky jsou k nahlédnutí na vývěsce u jídelny v ZŠ, v MŠ, na webových stránkách školy a na portálu strava.cz.
 
2.6 Doba výdeje obědů:                                                                                                              
cizí strávníci   10.45 – 11.30 hod. a  12.00 -  12.25 hod.                                                                                         žáci školy a zaměstnanci školy   11.30 – 12.00 hod. a 12.30 – 13.45 hod.
2.7 Strava se vydává žákovi, který se daný den účastnil vzdělávání v ZŠ.
2.8 V případě nemoci se strava v rámci školního stravování vydává zákonným zástupcům žáka do nádob na stravu pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat za plnou cenu nebo odhlásit.
2.9 Úhrada stravného: Stravné se hradí na účet školy bezhotovostně formou trvalého příkazu, svolením k inkasu. Výjimečně v hotovosti.
2.10 Inkasní termín pro uskutečnění platby je vždy 16. - 18. kalendářní den v měsíci. 
2.11 Přihlašování stravy je možné provést 3 dny předem, popř. Domluva u vedoucí ŠJ. Odhlašování stravy je možné nejpozději jeden den předem do 12.00 hodin, a to na portálu strava.cz, osobně, telefonicky nebo e-mailem.
2.12 Neodhlášená strava propadá bez náhrady.
2.13 Cena stravy dle kategorií:
                                                     3 – 6 let                                         7 – 10 let
               přesnídávka                    12,-                                                    12,-
               oběd                                    33,-                                                    36,-
               svačina                               12,-                                                   13,-
                                        7 – 10 let                        11 – 14 let                     15 a více let
               oběd                      38,-                                        40,-                                    44,-
               Cizí strávníci                  oběd                100,-
2.14 Pokud dítě dosáhne v kterémkoli měsíci školního roku (školním rokem jsou i hlavní prázdniny) věkovou hranici 7, 11 a 15 let, je zařazeno do vyšší kategorie.
2.15 Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
3.1 všichni žáci se chovají ve ŠJ tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného
3.2 všichni žáci jsou na začátku školního roku poučeni o základních bezpečnostních pravidlech, která v době pobytu ve ŠJ dodržují
3.3 pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob v ŠJ, je povinen informovat o této skutečnosti pedagogický dohled, kuchařky či vedoucí ŠJ
3.4 každý úraz nebo poranění je nutné ihned hlásit pedagogickému dohledu, kuchařkám nebo vedoucí ŠJ, kteří zajistí ošetření žáka a informují zákonného zástupce
3.5 ve všech prostorách ŠJ platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek
3.6. projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům, jsou přísně zakázány
3.7 do ŠJ žáci nenosí nebezpečné předměty a cennosti, škola nenese za ztrátu cenností odpovědnost
 
4. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků
4.1 žáci používají zařízení ŠJ pouze za účelem stravování
4.2 každý účastník ŠJ se chová tak, aby nezpůsobil škodu na majetku ŠJ (vnitřní zařízení a vybavení) nebo věcech jiného účastníka ŠJ
4.3 za každé úmyslné poškození nebo zničení majetku ŠJ bude požadována adekvátní náhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil
 
5. Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád ŠJ je zveřejněn na přístupném místě – v papírové podobě ve školní jídelně, v elektronické podobě je dostupný na webových stránkách školy.
 
 
 
 
 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz